U izborniku Ispiti nudi se i opcija Odjava ispita. Odabirom te opcije, prikazuju se svi ispiti koje je student prijavio te ih ovim putem može odjaviti.


Slika 1. Odjava ispita

Student može odjaviti ispit za koji još nije prošlo vrijeme odjave.

Na ekranu su vidljive kartice za pojedinu prijavu ispita sa sljedećim podacima:

 • naziv predmeta s poveznicom na stranicu s detaljima tog predmeta, ako je evidentirana
 • ukupan broj izlazaka na ispit iz tog predmeta do tog trenutka
 • broj izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit u akademskoj godini
 • broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; samo u slučaju da je na studiju definiran dozvoljen broj izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta
 • traka za napredak (progress bar) s omjerom broja izlazaka na ispit u tekućoj akademskoj godini ili od zadnjeg upisa predmeta i dozvoljenog broja izlazaka na ispit u akademskoj godini, odnosno dozvoljenog broja izlazaka na ispit od zadnjeg upisa predmeta; ako je na studiju definirana ijedna od navedenih vrijednosti
  • napredak će biti označen zelenom bojom dok ne dosegne dozvoljen broj izlazaka, tada će poprimiti crvenu boju
 • datum ispitnog roka
 • redni broj izlaska
 • traka za napredak (progress bar) s omjerom rednog broja izlaska i broja izlaska definiranog u pravilima ispita pred povjerenstvom za studij; ako je na studiju definirano pravilo ispita pred povjerenstvom
  • napredak će biti označen zelenom bojom dok ne dosegne broj izlaska na ispit pred povjerenstvom, tada će poprimiti crvenu boju
 • datum i vrijeme do kada su moguće prijave na taj ispitni rok
 • datum i vrijeme do kada su moguće odjave za taj ispitni rok

Za odjavu ispita, potrebno je odabrati opciju Odjavi nakon čega se još jednom provjerava želi li student odjaviti ispit iz odabranog predmeta. Ako student želi odjaviti ispit, potrebno je odabrati vrijednost Da, u slučaju da ipak ne želi odjaviti ispit, potrebno je odabrati vrijednost Ne.

Slika 2. Poruka uz odjavu ispita

Nakon što student odabere da želi odjaviti ispit, na ekranu se prikazuje obavijest o predmetu i datumu roka za koji je student odjavio ispit.


Slika 3. Obavijest o odjavljenom ispitu

Ako student ima evidentiranu e-mail adresu i odabranu opciju za primanje poruka o odjavi ispita, na nju će primiti obavijest o odjavi navedenog ispita. Detalji aktivacije email adrese i odabira akcija za slanje poruka opisani su na stranici E-mail opcije.


Slika 4. Email obavijest o uspješnoj odjavi ispita


 • No labels