Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacija Kadrovi je modul ISVU sustava putem kojeg se obavlja evidencija osoba  zaposlenih na visokom učilištu, te ustrojstveni jedinica od kojih se visoko učilište sastoji.

U modul Kadrovi bilo bi poželjno prvo evidentirati osobe koje su korisnici ISVU modula, nakon čega se evidentiraju djelatnici  koji sudjeluju u nastavi.

Modul Kadrovi sadrži slijedeća dva izbornika bitna za evidentiranje osobe na visokom učilištu, te evidentiranje ustrojstvene jedinice:

Na ovoj stranici:

 • Osoba - u kojoj se evidentiraju slijedeći podaci o osobi na visokom učilištu:
  • šifra osobe
  • ime i prezime
  • OIB
  • ID broj
  • državljanstvo
  • JMBG
  • MBZ
  • datum rođenja
  • spol
  • akademski stupanj
  • stručna sprema
  • stručni naziv
  • matična ustanova
  • ustanova s pravom izmjene

podizbornik Osoba u ustanovi:

  • ustanova
  • organizacijska jedinica
  • status zaposlenja
  • zaposlenje aktivno/do datuma
  • zvanje
  • kontakt podaci: e-mail adrese, telefon na poslu, broj sobe u ustanovi, URL itd.
 • Ustrojstvena jedinica - u kojoj se nalaze slijedeći podaci o ustrojstvenoj jedinici:
  • šifra ustrojstvene jedinice
  • kratica ustrojstvene jedinice
  • naziv ustrojstvene jedinice
  • vrsta ustrojstvene jedinice
  • djeluje kao vu u ISVU
  • nadređena ustrojstvena jedinica
  • naziv naslijeđuje od
  • matično visoko učilište
  • kontakt podatke o učilištu

Instalacija modula Kadrovi

Da  bi mogli početi sa radom u modulu potrebno je instalirati modul Kadrovi, koji se može skinuti sa ISVU internet stranica pomoći i to na slijedeći način:

 • preuzeti aplikaciju
 • instalirati modul

Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na slijedećem linku:

Upute i preduvjeti za instalaciju ISVU modula


 • No labels