Aplikacija Kadrovi je modul ISVU sustava putem kojeg se obavlja evidencija osoba  zaposlenih na visokom učilištu, te ustrojstveni jedinica od kojih se visoko učilište sastoji.

U modul Kadrovi bilo bi poželjno prvo evidentirati osobe koje su korisnici ISVU modula, nakon čega se evidentiraju djelatnici  koji sudjeluju u nastavi.

Modul Kadrovi sadrži slijedeća dva izbornika bitna za evidentiranje osobe na visokom učilištu, te evidentiranje ustrojstvene jedinice:

Na ovoj stranici:

 • Osoba - u kojoj se evidentiraju slijedeći podaci o osobi na visokom učilištu:
  • šifra osobe
  • ime i prezime
  • OIB
  • ID broj
  • državljanstvo
  • JMBG
  • MBZ
  • datum rođenja
  • spol
  • akademski stupanj
  • stručna sprema
  • stručni naziv
  • matična ustanova
  • ustanova s pravom izmjene

podizbornik Osoba u ustanovi:

  • ustanova
  • organizacijska jedinica
  • status zaposlenja
  • zaposlenje aktivno/do datuma
  • zvanje
  • kontakt podaci: e-mail adrese, telefon na poslu, broj sobe u ustanovi, URL itd.
 • Ustrojstvena jedinica - u kojoj se nalaze slijedeći podaci o ustrojstvenoj jedinici:
  • šifra ustrojstvene jedinice
  • kratica ustrojstvene jedinice
  • naziv ustrojstvene jedinice
  • vrsta ustrojstvene jedinice
  • djeluje kao vu u ISVU
  • nadređena ustrojstvena jedinica
  • naziv naslijeđuje od
  • matično visoko učilište
  • kontakt podatke o učilištu

Instalacija modula Kadrovi

Da  bi mogli početi sa radom u modulu potrebno je instalirati modul Kadrovi, koji se može skinuti sa ISVU internet stranica pomoći i to na slijedeći način:

 • preuzeti aplikaciju
 • instalirati modul

Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na slijedećem linku:

Upute i preduvjeti za instalaciju ISVU modula


 • No labels