Sustav za nadzor Ganglia omogućava nadzor rada računala. Najčešće se koristi za nadzor čvorova u klasterima, ali se koristiti i za nadzor bilo kojeg oblika skupa računala ili nadzor grida. Svojstva Ganglie su:

 • osnovna instalacija omogućava nadzor velikog skupa parametara
 • intuitivno sučelje u obliku web portala
 • zapisivanje podataka u XML formatu, što omogućava i drugim aplikacijama da koriste te podatke
 • skalabilnost i mogućnost povezivanja više klastera
 • jednostavnost instalacije i konfiguracije (u osnovnom obliku rada dovoljno je samo definirati ime klastera)
 • mogućnost izvođenja naredbi na računalima koja se nadziru
 • sučelje u obliku programske knjižnice i komandno-linijskog alata omogućava dodavanje vlastitih senzora.

Sustav Ganglia podržava veliki skup platformi: Linux (i386, ia64, sparc, alpha, powerpc, m68k, mips, arm, hppa, s390), Solaris, FreeBSD, AIX, IRIX, Tru64, HPUX, MacOS X i Windows NT/XP/2000. Verzija za operacijski sustav Windows sastoji se samo od servisa gmond, a ostale se dvije komponente moraju instalirati na linux platformi.

Ganglia omogućava nadzor sljedećih parametara:

 • vremena pokretanja računala (boottime)
 • svojstava procesora (cpu_num, cpu_speed)
 • iskorištenosti procesora (cpu_aidle, cpu_nice, cpu_system, cpu_user)
 • iskorištenosti HD-a (disk_free, disk_total, part_max_used)
 • iskorištenosti memorije (mem_buffers, mem_cached, mem_shared, mem_total, swap_free)
 • opterećenosti stroja (load_fifteen, load_five, load_one)
 • svojstava stroja i operacijskog sustava (machine_type, os_name, os_release)
 • opterećenosti mrežnih sučelja (bytes_in, bytes_out, pkts_in, pkts_out).

Osim ovoga skupa podrazumijevanih parametara na raspolaganju su i brojni dodaci: nadzor temperature pomoću modula lm_sensors, nadzor rada NFS datotečnog sustava, itd. Korisnik također za dodavanje vlastitih senzora može koristiti alat iz komandne linije gmetric.

Ganglia se sastoji od tri komponente: servisa gmond (engl. Ganglia Monitoring Daemon), servisa gmetad (engl. Ganglia Meta Daemon) i web sučelja Ganglia.

Servis gmond instalira se na računala koja se želi nadzirati. Zadužen je za prikupljanje informacija. Podatke zapisuje u XML dokument i šalje ga na multicast. Dodatno, gmond se može konfigurirati da osluškuje multicast i skuplja informacije od svih gmondova koji šalju na taj multicast port.

Na određenom računalu instalira se servis gmetad. Zadatak gmetad je prikupljanje podatka od skupa gmond servisa. Servis gmetad također može biti konfiguriran da sluša na određenom portu i na zahtjev šalje skraćeni izvještaj o stanju skupa računala za koje je nadležan. Nadalje, gmond može kontaktirati druge gmondove i dohvaćati izvještaje. Na taj način je moguće integrirati nadzor više skupina računala.

Na istom računalu kao i gmetad smješta se i web sučelje. Ganglijino web sučelje ostvaruje grafički prikaz podataka koje prikupljaju servisi gmond. Sučelje nudi mogućnost prikaza statistika pojedinih parametara za posljednji dan, tjedan, mjesec i godinu.

 • No labels