U primjeru konfiguracije koriste se odvojeni management i klijentski VLAN:

 • AP MGMT (VLAN 100)
 • eduroam (VLAN 411) 

Switchport prema AP-u konfiguriran je na sljedeći način:

 • UNTAGGED za AP MGMT
 • TAGGED za eduroam i AP MGMT

Adresa RADIUS poslužitelja u primjeru: 161.53.2.74

RADIUS portovi u primjeru: 1812 i 1813

Management mreža za AP u primjeru: 10.10.10.0/24

Mreža za eduroam korisnike u primjeru: 10.111.0.0/16

Obje mreže imaju izlaz prema Internetu.

Korištena oprema

Ruckus R310 (200.7.10.202.94)

Konfiguracija

GUI

 1. Odaberite jedan AP koji će biti master te slijedite upute proizvođača o načinu povezivanja na AP kako bi započeli inicijalnu konfiguraciju.

  Ne spajajte ostale AP-ove prije nego li završite proces podizanja master kontrolera.

 2. Započnite konfiguraciju master AP-a odabirom jezika te načina instalacije

 3. Unesite sistemsko ime te odaberite regulatornu domenu

 4. Odaberite ručno postavljanje adrese te unesite mrežne postavke AP-a

 5. Unesite postavke za inicijalni SSID

 6. Kreirajte administrativne korisničke podatke za pristup kontroleru

 7. Provjerite postavke i završite inicijalnu konfiguraciju kliknite na Finish

 8. Nakon ponovnog dizanja sustava, ulogirajte se na kontroler te kliknite na karticu Admin & Services

 9. Kreirajte nove RADIUS poslužitelje pod Admin & Services > AAA > Authentication Servers > Create New

 10. Unesite postavke za novi autentikacijski poslužitelj

  Unesite ime poslužitelja pod Name
  Odaberite tip poslužitelja kao RADIUS pod Type
  Odaberite autentikacijsku metodu kao PAP pod Auth Method
  Unesite IP adresu poslužitelja pod IP Address
  Unesite Port
  Unesite tajnu šifru između RADIUS poslužitelja i RADIUS klijenta pod Shared Secret
  Završite konfiguraciju autentikacijskog poslužitelja klikom na OK

 11. Unesite postavke za novi accounting poslužitelj

  Unesite ime poslužitelja pod Name
  Odaberite tip poslužitelja kao RADIUS Accounting pod Type
  Unesite IP adresu poslužitelja pod IP Address
  Unesite Port
  Unesite tajnu šifru između RADIUS poslužitelja i RADIUS klijenta pod Shared Secret
  Završite konfiguraciju accounting poslužitelja klikom na OK

 12. Proširite karticu WiFi Networks klikom na nju

 13. Odaberite ranije kreiran SSID te kliknite na Edit

 14. Kreirajte eduroam SSID

  Unesite ime eduroam pod Name
  Odaberite autentikacijsku metodu kao 802.1X EAP pod Authentication Method

  Odaberite ranije konfiguriran autentikacijski poslužitelj pod Authentication Server
  Odaberite ranije konfiguriran accounting poslužitelj pod Accounting Server
 15. Kliknite na Show Advanced Options 
 16. Odaberite karticu WLAN Priority i unesite VLAN ID od eduroam mreže pod Access VLAN

 17. Odaberite karticu Others te uključite Wireless Client Isolation

  Za završetak kliknite OK

 18. Spojite se na eduroam mrežu i provjerite da li je spajanje uspješno klikom na karticu Clients > Wireless Clients

 19. Spojite ostale AP-ove te nakon nekoliko minuta provjerite da li su povezani u klaser putem kartice Access Points

 20. Editirajte postavke AP Grupe klikom na Access Points > Summary > Edit

 21. Podesite osnovne postavke AP grupe

  Odaberite isključivo kanale 1, 6, 11 na kartici Radio B/G/N (2.4G) > Radio B/G/N (2.4G)
  Odaberite širinu kanala 20 na kartici Radio B/G/N (2.4G) > Radio B/G/N (2.4G)
  Podesite ostale parametre prema dizajnu bežične mreže.
  Završite sa klikom na tipku Finish

 22. Podesite jedinstvenu virtualnu IP adresu za pristup klasteru u slučaju promjene ispada ili promjene master AP-a

  Prebacite se na karticu Admin & Services > IP Settings > Management Interface
  Odaberite opciju Enable IPv4 Management Interface
  Unesite virtualnu IP adresu koja ne pripada niti jednom uređaju u management mreži
  Završite klikom na Apply

 23. Podesite ostale postavke sustava prema bežičnom dizajnu i vlastitim potrebama
 • No labels