Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nužno je da korisnici i aplikacije mogu pronaći datoteke (ili replike datoteka) na Gridu. Katalog datoteka je usluga koja održava preslikavanja između LFN, GUID i SURL-ova. LCG katalog datoteka (LFC) je katalog datoteka koji se koristi unutar gLite 3.2 sustava.

Katalog objavljuje svoje krajnje točke (URL usluge) u Information Service, kako bi mogli biti otkriveni putem Data Management alata i drugih usluga. LFC se može koristiti kao Local File Catalog, tako da sadrži samo replike spremljene na određenoj grupi sjedišta, ili kao Global File Catalog, koji sadrži informacije o svim datotekama u Gridu. Drugi način omogućuje više read-only instanca, delokaliziranih na glavnim računalnim centrima, koje sve sadrže iste podatke.

LFC Alati


LCG Data Management alati (LCG util) omogućuju korisnicima kopiranje datoteka između UI, CE, WN i SE čvorova, registraciju u katalog datoteka i kopiranje datoteka između SE čvorova. Nazivi i funkcionalnost dostupnih naredbi prikazan je u sljedećoj tablici.


NaredbaOpis
Upravljanje kopijama
lcg-cpKopira datoteku na/sa SE čvora
lcg-crKopira datoteku na SE čvor i registrira datoteku u katalog
lcg-delBriše datoteku (jednu kopiju ili sve kopije)
lcg-repKopira datoteku sa jednog SE čvora na drugi i registrira kopiju u katalog datoteka
lcg-gtDohvaća TURL za dani SURL i protokol za prijenos podataka
lcg-sdPostavlja status datoteke u "Done" za dani SURL u SRM zahtjevu
Interakcija s katalogom
lcg-aaDodaje alias u katalog za dani GUID
lcg-raUklanja alias iz kataloga za dani GUID
lcg-rfRegistrira datoteku na SE čvoru u katalog
lcg-ufUklanja registraciju datoteke koja se nalazi na SE čvoru
lcg-laIspisuje popis aliasa za dani LFN, GUID ili SURL
lcg-lgDohvaća GUIS za dani LFN ili SURL
lcg-lrIspisuje popis kopija za dani LFN, GUID ili SURL
lcg-lsIspisuje informacije o datoteka za dani SURL ili LFN


Primjeri

Prijenos datoteke na GRID

Potrebno je prenijeti datoteku na SE čvor i registrirati ju u katalog datoteka.

Opcija --vo se koristi za određivanje VO kojoj korisnik pripada (upravljanje pravima).

Opcija -d se koristi za određivanje SE čvora na koji će se prenijeti datoteka.

Opcija -P se koristi za definiciju relativne putanje (relativna u odnosu na root direktorij VO-a na danom SE čvoru) datoteke na SE čvoru.

Opcija -l se koristi za specifikaciju LFN-a datoteke.

Opcija -g se koristi za specifikaciju GUID-a (inače se automatski generira).

$ lcg-cr --vo dteam -d lxb0710.cern.ch file:/home/doe/file1

guid:6ac491ea-684c-11d8-8f12-9c97cebf582a

Kopiranje datoteke

Opcija -d se koristi za određivanje SE čvora na koji će se kopirati datoteka.

Opcija -P se koristi za definiciju relativne putnje (relativna u odnosu na root direktorij VO-a na danom SE čvoru) kopirane datoteke na SE čvoru.

$ lcg-rep -v --vo dteam -d lxb0707.cern.ch guid:db7ddbc5-613e-423f-9501-3c0c00a0ae24

Source URL: sfn://lxb0710.cern.ch/data/dteam/doe/file1
File size: 30
Destination specified: lxb0707.cern.ch
Source URL for copy: gsiftp://lxb0710.cern.ch/data/dteam/doe/file1
Destination URL for copy: gsiftp://lxb0707.cern.ch/data/dteam/generated/2004-07-09/
 file50c0752c-f61f-4bc3-b48e-af3f22924b57
# streams: 1
Transfer took 2040 ms
Destination URL registered in LRC: sfn://lxb0707.cern.ch/data/dteam/generated/2004-07-09/
 file50c0752c-f61f-4bc3-b48e-af3f22924b57

Ispis kopija

Ispis kopija:

$ lcg-lr --vo dteam lfn:/grid/dteam/doe/my_alias1

sfn://lxb0707.cern.ch/data/dteam/generated/2004-07-09/file79aee616-6cd7-4b75-8848-f091
sfn://lxb0710.cern.ch/data/dteam/generated/2004-07-08/file0dcabb46-2214-4db8-9ee8-2930

Ispis GUID-a

$ lcg-lg --vo dteam sfn://lxb0707.cern.ch/data/dteam/doe/file1

guid:db7ddbc5-613e-423f-9501-3c0c00a0ae24

Ispis direktorija

$ lcg-ls -l lfn:/grid/dteam

-r-xr-xr-x  1 20124 2688     12 .fuse_hidden0000000200000001
-rw-------  1 19310 2688      0 .m.swo
-rw-------  1 19310 2688      0 .m.swp
...

Kopiranje datoteke sa Grida na lokalno računalo

$ lcg-cp --vo dteam -t 100 -v lfn:/grid/dteam/doe/myfile file:/tmp/myfile

Source URL: lfn:/grid/dteam/doe/myfile
File size: 104857600
Source URL for copy:
gsiftp://lxb2036.cern.ch/storage/dteam/generated/2005-07-17/fileea15c9c9-abcd-4e9b-8724-1
 ad60c5afe5b
Destination URL: file:///tmp/myfile
# streams: 1
# set timeout to 100 (seconds)
85983232 bytes 8396.77 KB/sec avg 9216.11
Transfer took 12040 ms

Brisanje kopije

Brisanje kopije na određenom SE čvoru (opcija -s):

$ lcg-del --vo dteam -s lxb0707.cern.ch guid:91b89dfe-ff95-4614-bad2-c538bfa28fac

Brisanje kopija sa svih SE čvorova (opcija -a):

$ lcg-del --vo dteam -a guid:91b89dfe-ff95-4614-bad2-c538bfa28fac

Registracija datotke

Registracija datoteke u katalog (opcija -g omogućuje custom GUID, inače se automatski generira):

$ lcg-rf -v --vo dteam -g guid:baddb707-0cb5-4d9a-8141-a046659d243b \
sfn://lxb0710.cern.ch/data/dteam/generated/2004-07-08/file0dcabb46-2214-4db8-9ee8-2930de1

Uklanjanje registracije iz kataloga

$ lcg-uf --vo dteam guid:baddb707-0cb5-4d9a-8141-a046659d243b \
sfn://lxb0710.cern.ch/data/dteam/generated/2004-07-08/file0dcabb46-2214-4db8-9ee8-2930de1

Aliasi

Ispis liste aliasa

$ lcg-la --vo dteam guid:baddb707-0cb5-4d9a-8141-a046659d243b

lfn:/grid/dteam/doe/my_alias1

Dodavanje aliasa

$ lcg-aa --vo dteam guid:baddb707-0cb5-4d9a-8141-a046659d243b lfn:/grid/dteam/doe/new_alias

$ lcg-la --vo dteam guid:baddb707-0cb5-4d9a-8141-a046659d243b

lfn:/grid/dteam/doe/my_alias1
lfn:/grid/dteam/doe/new_alias

Uklanjanje aliasa

$ lcg-ra --vo dteam guid:baddb707-0cb5-4d9a-8141-a046659d243b lfn:/grid/dteam/doe/my_alias1

$ lcg-la --vo dteam guid:baddb707-0cb5-4d9a-8141-a046659d243b

lfn:/grid/dteam/doe/new_alias
 • No labels