Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sadržaj

GridFTP


GridFTP je protokol za prijenos podataka u grid okolini zasnovan na protokolu FTP (engl. File Transfer Protocol). Prednosti GridFTP-a su sljedeće:

  • mogućnost podešavanja parametara relevantnih za učinkovitost prijenosa podataka
  • integracija s Grid Security Infrastructure što omogućava autnetikaciju korištenjem zastupničkih certifikata
  • korištenje više paralelnih TCP kanala za prijenos podataka
  • mogućnost parcijalnog prijenosa podataka
  • upravljanje prijenosom između dva udaljena poslužitelja (Third party transfer).

Alat globus-url-copy


Standardna Globus distribucija sadrži naredbu za prijenos datoteka pomoću GridFTP protokola: globus-url-copy. Naredba je nepraktična za korištenje jer je potrebno navoditi puni put do datoteka. Prednost naredbe u odnosu na UberFTP je što omogućava prijenos datoteka između dvaju udaljenih poslužitelja. Još jedna prednost ove naredbe je što omogućava korištenje sljedećih protokola: http, https i ftp.

Obzirom da globus-url-copy omogućava isključivo prijenos datoteka s njim nije moguće ostvariti ostale standardne operacije (npr. prikaz datoteka u direktoriju, premještanje datoteka, brisanje datoteka). Za ostale operacije potrebno je koristiti alat UberFTP.

Sintaksa naredbe je sljedeća:

globus-url-copy [options] <source> <destination>

Adrese polazišta i odredišta su u sljedećem formatu:

gsiftp://<hostname>[:port]/<path>
file:[//]/<path>
http://<address>/<path>
https://<address>/<path>
ftp://<address>/<path>

Najbitnije opcije navedene su u tablici.


OpcijeOpis
-aASCII format
-bbinary format (default)
-f <file>datoteka sa listom prijenosa koji se trebaju ostvariti <source> <destination>
-rrekurzivno presnimavanje datoteka
-rstnaredba će pokušati ponoviti prijenos u slučaju greške
-rst-retries <num>broj ponovnih pokušaja u slučaju greške (default:5)
-tcp-bs <size>veličina TCP buffera (u byteovima)
-p <channels>broj paralelnih kanala
-bs <size>veličina bloka u bufferu (u byteovima)


Izračun opcije tcp-bs:

bandwidth * RTT * 1000 / 8 

Pri tome se bandwidth izražava u Mb/s, a RTT u ms.

Preporučeni broj paralelnih kanala je 4-8.

Detaljnije upute o korištenju UberFTP-a možete pronaći na sljedećoj adresi: [1].

Primjeri korištenja

1. Prijenos datoteke s lokalnog na udaljeni stoj:

globus-url-copy file:///home/eimamagi/maui.cfg gsiftp://storage.irb.hr/home/eimamagi/

2. Prijenos datoteke s udaljenog na udaljeni stroj (third party transfer):

globus-url-copy gsiftp://storage.irb.hr/etc/hosts gsiftp://cs4.cro-ngi.hr/home/eimamagi/

3. Prijenos svih datoteka iz direktorija:

globus-url-copy gsiftp://cs4.cro-ngi.hr/etc/* gsiftp://ce.irb.cro-ngi.hr/home/eimamagi/

UberFTP


UberFTP je interaktivni GridFTP klijent. Osnovna naredba je:

uberftp [opcije] <adresa_ftp posluzitelja>

Naredbe za rad s datotekama su jednake onima kod standardnog FTP klijenta. Neki od primjera su navedeni u tablici dolje.


NaredbaOpis
get, mgetprijenos jedne ili više datoteka s udaljenog na lokalno računalo
put, mputprijenos jedne ili više datoteka s lokalnog na udaljeno računalo
lsprikaz svih datoteka u trenutnom direktoriju
rm [-r] <ime>brisanje datoteka u trenutnom direktoriju


Naredbe specifične za protokol GridFTP su navedene u sljedećoj tablici.


NaredbaOpis
tcpbuf <size>veličina TCP buffera (u byteovima)
parallel <channels>broj paralelnih kanala
blksize <size>veličina bloka u bufferu (u byteovima)
pput <offset> <size> <file>parcijalni prijenos datoteka


UberFTP omogućava izvođenje samo jedne naredbe na sljedeći način:

uberftp gridftp.server "<naredba>"

Detaljnije upute o korištenju UberFTP-a možete pronaći na sljedećoj adresi: [2].


  • No labels